All College in Tamil Nadu

SRM Medical College Hospital & Research Centre, Chengalpattu

Sri Ramachandra Institute, Chennai